WelCoMe tO My BlOg

Light Blue Pointer

Sunday, 3 March 2013

TATABAHASA (Kata Nama & Kata Kerja)


Kata Nama

1. Kata Nama Am
-perkataan yang digunakan untuk menyebut orang, binatang, tempat dan benda secara am.

Contoh Kata Nama Am
 
à murid, ular, hospital,pen

2. Kata Nama Khas
 -perkataan yang digunakan untuk menyebut orang, binatang, tempat dan benda secara khas.

 Contoh Kata Nama Khas
 
à Azhar, Pak Belang, Tugu Negara, Proton Saga


Kata Kerja
 -perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan.

1. Kata Kerja Transitif
 -perkataan yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (subjek) ke atas sesuatu benda (objek).

   i)  Kata Kerja Transitif Aktif
                - digunakan dalam ayat aktif.
                - menerima awalan men- dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i.
                Contoh ayat – Adi memetik sekuntum bunga.

   ii)  Kata Kerja Transitif Pasif
                - digunakan dalam ayat pasif.
                - kata kerja jenis ini diperoleh dengan menukarkan ayat berbentuk aktif kepada ayat berbentuk pasif.
                Contoh ayat – Sekuntum bunga dipetik oleh Adi.

 2. Kata Kerja Tak Transitif
 - perkatan yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (subjek) ke atas dirinya sendiri, tidak kena pada benda atau orang lain.

  i)   Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap
                - kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat.
                -Contoh :- Alia menerima sepucuk surat.

  ii)   Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap
                - kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.
                - Contoh ayat :- Tom asyik mengiau.
                - kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh unsur keterangan untuk memberi maklumat tambahan.
                - Contoh ayat :- Kapal sedang berlayal di lautan.

Click here for Myspace Layouts