WelCoMe tO My BlOg

Light Blue Pointer

Wednesday, 17 April 2013

Pengenalan Tatabahasa

- Tatabahasa ialah peraturan bahasa dari segi pembentukan kata dan proses pembinaan ayat.
- Pengetahuan atau pelajaran tatabahasa di peringkat menengah rendah merupakan pemahaman tentang makna perkataan (merujuk kamus) dan proses pembentukan perkataan  sepeti imbuhan, pemajmukan dan sebagainya.  Peringkat kedua ialah pemahaman tentang ayat, iaitu jenis ayat, ragam ayat dan sebagainya.


- Ringkasnya, pembelajaran tatabahsa menekankan aspek makna, iaitu makna, perkataan (kosa kata) dan makna ayat. Pembelajaran juga menekankan aspek struktur, iaitu pembinaan kata dan pembinaan ayat.

Sumber dari buku PMR Bahasa Malaysia

Click here for Myspace Layouts